Сиенит Строителна Група ЕООД

ССГ ЕООД Сиенит Строителна група ЕООД е специализарана в областта на проектовия мениджмънт в строителството, както и в цялостното изграждане на обекти.
Фирмата е регистриран строител в ЦПРС и е сертифицирана по стандартите за управление на системите BS EN ISO 9001:2008, BS EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

Декларация за политиката по опазване на околната среда


Уважаеми клиенит и партньори,

във връзка наше решение да внедрим, сертифицираме и поддържаме Система за опазване на Околната сред а в „Сиенит Строителна група ЕООД“, бихме искали да Ви запознаем с нашата Политика за опазване на околната среда:

Осъзнавайки глобалните заплахи от замърсяване на природата ще се стремим да дадем своя принос за нейното опазване и със съзнанието за отговорността, която носим пред бъдещите поколения, като:
 • се ангажираме, чрез начина на управление и контрол на процесите, на които сме в състояние да влияем, да предотвратяваме и/или намаляваме евентуални вредни въздействия върху околната среда, включително замърсявания, следствие строителните и други дейности;
 • се стремим да подобряваме характеристиките на продуктите и услугите, които предоставяме и предвид целия им жизнен цикъл, с оглед създаване на такива, оказващи възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда,
 • икономично и ефективно да използваме природните ресурси, особено невъзобновяемите източници на енергия, респективно да използваме повече алтернативни източници на енергия;
 • се стремим да сме информирани, за да спазваме стриктно приложимите законови и други изискавния, отнасящи се до аспектите на околната среда;
 • чрез непрестанни разяснения да се опитаме да влияем на поведението в и извън фирмата, на всички наши сътрудници и партньори, в посока опазване на природната среда;

Също бихме искали да Ви уверим, че при проявен интерес от Ваша страна бихме Ви предоставили допълнителна информация за извършената оценка на аспектите на околната среда, следствие на основните дейности на дружеството, а именно „Управление и изпълнение на проекти в областта на строителството“.

Надяваме се на ползотворно сътрудничисто в мисията по опазване на природата!

Декларация на ръководството за политиката по качество, здраве и безопастност при работа и опазване на околната среда


Настоящата политика е неразделна част от цялостната стратегия за развитие на Сиенит Строителна Група ЕООД в областта на управление и изпълнение на проекти в строителството.

При реализиране на политиката главните ни цели ще бъдат: да удовлетворяваме във възможно най-високата степен изискванията и очакванията на нашите клиенти, които смятаме, че са не по-малко важни от законовите изисквания и съобразно нашите възможности да постигаме траен икономически просперитет, който да ни осигури стабилност в развитието. Като се стремим да спазваме Българското и Европейското законодателство да поддържаме управлението на качеството на довро ниво, съгласно приложимите стандарти и добрите международни практики.

В тази връзка за нас хората с които работим – нашите сътрудници, са най-важният и ценен ресурс и наша основна грижа ще бъде да отговаряме на техните потребности като:
 • ефективно управляваме рисковете, свързани с опасностите на работните места, недопускане на инциденти и трудови злополуки, заболявания и други застрашаващи живота и здравето фактори, не само на нашите сътрудници, но на всички други сътрудници, които работят на територии под контрола на Дружеството;
 • осигуряване на ресурси за подходящи и добри условия на труд и здравословна работна среда и микроклимат, съгласно с изисканията на закона, включително финансови ресурси за обучение и повишане на квалификацията на всеки наш сътрудник;
 • чрез личен пример и мотивация създаваме добър психологически климат и насърчавайки добри практики на комуникация и поведение сред екипите;
 • чрез различни форми на обучения и ежедневен контрол да разясняваме важността на това хората да осъзнават своите отговорности и задължения при опазване на собственото си здраве по време на работа, както и това на колегитеси;

Същевременно, осъзнавайки глобалните заплахи от замърсяване на природата, ще се стремим да дадем своя принос за нейното опазване и със съзнанието за отговорността, която носим пред бъдещите поколения, като:
 • се ангажираме, чрез начина на управление и контрол на процесите, на които сме в състояние да влияем, да предотвратяваме и/или намаляваме евентуални вредни въздействия върху околна среда, включително замърсявания, следствие строителните и другите дейности;
 • се стремим да подобряваме характеристиките на продуктите и услугите, които предоставяме и предвид целия им жизнен цикъл, с оглед съдавене на такива, оказващи възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда;
 • икономично и ефективно да използваме природните ресурси, особено невъзобновяемите източници на енергия, респективно да използваме повече алтернативни източници на енергия;
 • се стремим да сме информирани, за да спазваме стриктно приложимите законови и други изисквания, отнасящи се до аспектите на околната среда;
 • чрез непрестанни разяснения да се опитваме влияем на поведението в и извън фирмата, на всички наши сътрудници и партньори, в посока опазваме ма природната среда;

Като Управител на дружеството Декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за – изпълнение на поставените цели и очертаната политика, процесите на управление и непрекъснато подобряване ефективността на Интегрираната система, включително нейните части: СУК, СУОС и СУЗБУТ, в съответствие с международните стандарти ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001. Ангажирам се ежегодно и при евентуални промени да преразглеждам за адекватност настоящата политика на Сиенит Строителна Група ЕООД;

Управител: Виолета Кънчева