Сиенит ООД

Сиенит ООД Дейността на СИЕНИТ ООД обхваща комплексния инженеринг в процеса на строителството, главен изпълнител на проекти за изграждане на промишлени, жилищни и обществени комплекси и сгради, инфраструктурни, екологични, енергийни и селскостопански обекти, ниско строителство, пътища и благоустрояване. СИЕНИТ ООД разполага с ефективна структура и екип от високо квалифицирани специалисти, които осигуряват високо качество на конкурентни цени.
Фирмата е регистрирана в ЦПРС като строител на обекти от първа до пета категория и е член на Управителния съвет към Камарата на строителите в България
Във фирмата са внедрени стандартите за управление на системите BS EN ISO 9001:2008, BS EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

Декларация за политика по качество

Ръководството на „Сиенит” ООД обявява изложената тук концепция, че е в състояние и готовност да поддържа ефективна система по управление на качеството в съгласие с Наръчника по управление и постановките, залегнали в БДС EN ISO 9001:2008.
С настоящата политика определяме стратегическите цели по управление на качеството, а именно:
 • определяне, разбиране и изпълнение на изискванията и очакванията на нашите клиенти, така че да постигнем висока удовлетвореност от тяхна страна, така също и на всички заинтересовани страни;
 • непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството;
 • спазване на всички национални и европейски нормативни изисквания, заложени в областта на строителството и инвестиционното проектиране.
С настоящата декларация насърчаваме и приветстваме всеки в приложението на политиката по качество, като инструмент за планиране, изпълнение и документиране на всички дейности с отражение върху качеството на крайния продукт, дефинирани в постановките на договора и действащите нормативни уредби.

Наш ангажимент и задължение е изискванията, заложени в системата за управление на качеството, да бъдат обявени, възприети и приведени в реализация на всички организационни нива на управление, с общите усилия на всички сътрудници, които съдействат за непрекъснато подобряване на системата. Екипната ни цел е да извършваме работата на всеки отделен етап - от изготвяне на офертата до приключване на договора в планирания график, придържайки се към една безопасна, ефективна, екологично подсигурена и икономически обоснована практика, приведена в пълно съответствие с договорените изисквания. За да се съхраним гъвкави и конкурентно способни, както и да отстоим реномето си на добри предприемачи, ние, Ръководството на „Сиенит” ООД, се обвързваме с настоящата декларация по качеството и ангажимента да гарантираме спазването на обявената политика.

Декларация за политиката по опазване на околната среда

Висшето ръководство на „Сиенит” ООД напълно осъзнава отговорността си да поддържа Система за управление на околната среда (СУОС) в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001 и да осъществява програми за непрекъснато подобряване на екологичното поведение на фирмата.
Системата е изградена върху следните основополагащи принципи:
 • Опазването на околната среда е всеобщо задължение на персонала в „Сиенит” ООД;
 • Регламентиране на ролите, отговорностите и правомощията на служителите;
 • Постоянно повишаване на знанията, квалификацията и екологичното осъзнаване;
 • Спазване на нормативните изисквания по опазване на ОС, ангажираност към качествена работна среда;
 • Планиране и отчетност на дейностите по ОС;
 • Поддържане на активна информационна политика;
 • Непрекъснат контрол на процесите, осигуряващ своевременно предприемане на превантивни и коригиращи действия;
 • Периодични прегледи на СУОС от Висшето ръководство, основани на системни вътрешни и външни одити.

Прилагайки тези принципи и чрез реализиране на програми за управление на отпадъците и на значимите аспекти на околната среда ръководството на „Сиенит” ООД си поставя следните цели:
 • предотвратяване на замърсяването и минимизиране на отпадъците;
 • мониторинг и документиране на резултатите от дейностите със значими въздействия върху околната среда;
 • предотвратяване на еко-рискове;
 • поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при аварии за защитата на персонала и населението;
 • повишаване на квалификацията на служителите при оптимално използване на наличните ресурси;
 • оптимизиране на ресурсното