Относно: Уведомление за инвестиционно намерение: „Разширение на складова база в УПИ 033037”, местност „Пръднев кладенец”, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Уважаеми Г-н Кмет,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомявам за инвестиционно намерение на „Разширение на складова база в УПИ 033037”, местност „Пръднев кладенец”, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Приложения:

1. Инвестиционно намерение -1 бр. хартиен носител, 1 бр. електронен носител

2. Обява

С Уважение:

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение

от ИНТЕРЛИНК ГРУП АД

ЕИК 201336486

Седалище: гр.Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 55 Пълен пощенски адрес: Област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив 4023, ул. „Нестор Абаджиев” № 55 Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Здравко Тодоров Линкин Лице за контакти: Владимир Юриев Иванов, тел: 032/ 600 700

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ИНТЕРЛИНК ГРУП АД има следното инвестиционно предложение: „Разширение на складова база в УПИ 033037”, местност „Пръднев кладенец”, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) В складовата база в УПИ 033037 с площ 29 434 кв. м., в съответствие с произнасяне на РИОСВ – изх. № 827/16.11.2012 год., е изградено едноетажно складово хале с площ 2973 кв. м. Настоящото ИП предвижда изграждане на още три еднотипни складови сгради, поетапно до 2020-та., 2022-ра и 2024-та година.
 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Предвижда се всяка от трите новопостроени сгради да бъде с площ от 3964 кв. м., две складови помещения, шест рампи, канцеларии, офиси, битови помещения. В разширената складова база ще се осъществява логистика на промишлени стоки. За целта ще бъде доразвита инфраструктурата на обекта с пропускателен пункт, сграда за охранителен персонал, обслужващ паркинг, санитарен възел за водачи на нощуващи МПС-та.
 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: С реализацията на ИП няма да се променя видът на провежданата дейност в имота, а само обемът ù. От увеличението на логистичната дейност не се очаква промяна на въздействието върху околните земеделски земи.
 4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) Парцелът не попада в и не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони по Натура 2000. Най-близкият до него елемент на Националната екологична мрежа (НЕМ) е защитена зона по Директивата 79/409/EEC за опазване на дивите птици – Оризища Цалапица с код BG0002086, която се намира на около 3,5 км в западна посока. В близост до обекта не се намират обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство
 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) За доизграждането и експлоатацията на складовата база не се налага директно черпене на природни ресурси. За строителството ще се използват строителни материали от търговската мрежа. Обектът е захранен с питейна вода от обществен ВиК оператор. В базата ще се употребява вода само за битови нужди.
 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: От дейността на настоящото ИП не се очакват емисии на приоритетни или опасни вещества, които биха имали контакт с водата.
 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: С увеличаване обема на логистичната дейност в имота се очаква увеличаване на емисиите на изгорели газове от пребиваващите МПС-та
 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: По време на строителството на обекта се очаква да се образуват строителни отпадъци от следните групи: Изкопани земни маси. Отпадъкът ще се образува при оформянето на фундаментите. Една част от земните маси ще се използват за вертикална планировка на площадката. По смисъла на Закона за управление на отпадъците, тези количества земни маси не следва да се считат и управляват като отпадък. Земните маси, които ще използват извън границите на площадката попадат в обхвата на определението за отпадък и ще се управляват като такъв. Те ще бъдат извозвани на депа, определени от Община Елин Пелин. Бетон. Отпадъкът ще образува при СМР и включва негодни за употреба бетонови разтвори. Отпадъкът ще се предава приоритетно за рециклиране. Пластмаси. Отпадъкът ще се образува при разкрой и монтаж на PVC тръби и други компоненти, изработени от пластмаса. Отпадъкът ще се предава за оползотворяване. Различни видове опаковки (пластмасови, хартиени, картонени, от дървесни материали). Ще се образуват от доставка на материали и консумативи и ще се предават за оползотворяване. Смесени битови отпадъци. Те ще се образуват от битовата дейност на работниците и ще се извозват от фирма за комунални услуги. По време на експлоатацията на обекта се очаква образуването на производствени отпадъци от следните групи: Различни видове опаковки (пластмасови, хартиени, картонени, от дървесни материали). Ще се образуват от доставка на материали и консумативи и ще се предават за оползотворяване. Отпадъци от КМУ. Отпадъците ще се образуват при почистване на КМУ и ще се предават за изгаряне с оползотворяване на енергията. Смесени битови отпадъци. Те ще се образуват от битовата дейност на работниците и ще се извозват от фирма за комунални услуги.
 9. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) Характерът на дейността на площадката на ИП предполага образуване само на битови отпадъчни води. Както на изградената, така и на новопостроените съгласно ИП сгради, отпадащите битови води от санитарните устройства ще се заустват в уличната канализация. Площадковите дъждовни води ще се заустват в уличната дъждовна канализация след пречистване в КМУ.
 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
Характерът на провежданата и предвидената с ИП дейност в УПИ 033037 не предполага употреба на опасни вещества съгласно приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда. І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Прилагам:

  1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 3. Други документи по преценка на уведомителя: 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб. 4. Електронен носител – 1 бр.

Дата: ..........................

Уведомител: ..........................

 

ОБЯВА

от ИНТЕЛИНК ГРУП АД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Разширение на складова база в УПИ 033037”, местност „Пръднев кладенец”, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в кметството на с. Бенковски, община Марица, или в РИОСВ-гр. Пловдив, бул. "Марица" 122." />

Инвестиционно намерение и обява относно: „Разширение на складова база в УПИ 033037”

Инвестиционно намерение и обява относно: „Разширение на складова база в УПИ 033037”

ДО КМЕТА НА
Община Марица

Копие:
до Населението
на Община Марица

Относно: Уведомление за инвестиционно намерение: „Разширение на складова база в УПИ 033037”, местност „Пръднев кладенец”, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Уважаеми Г-н Кмет,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомявам за инвестиционно намерение на „Разширение на складова база в УПИ 033037”, местност „Пръднев кладенец”, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Приложения:

1. Инвестиционно намерение -1 бр. хартиен носител, 1 бр. електронен носител

2. Обява

С Уважение:

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от ИНТЕРЛИНК ГРУП АД

ЕИК 201336486

Седалище: гр.Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 55

Пълен пощенски адрес: Област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив 4023, ул. „Нестор Абаджиев” № 55

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Здравко Тодоров Линкин

Лице за контакти: Владимир Юриев Иванов, тел: 032/ 600 700

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ИНТЕРЛИНК ГРУП АД
има следното инвестиционно предложение: „Разширение на складова база в УПИ 033037”, местност „Пръднев кладенец”, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението
  (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

  В складовата база в УПИ 033037 с площ 29 434 кв. м., в съответствие с произнасяне на РИОСВ – изх. № 827/16.11.2012 год., е изградено едноетажно складово хале с площ 2973 кв. м. Настоящото ИП предвижда изграждане на още три еднотипни складови сгради, поетапно до 2020-та., 2022-ра и 2024-та година.

 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи
  дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

  Предвижда се всяка от трите новопостроени сгради да бъде с площ от 3964 кв. м., две складови помещения, шест рампи, канцеларии, офиси, битови помещения. В разширената складова база ще се осъществява логистика на промишлени стоки. За целта ще бъде доразвита инфраструктурата на обекта с пропускателен пункт, сграда за охранителен персонал, обслужващ паркинг, санитарен възел за водачи на нощуващи МПС-та.

 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

  С реализацията на ИП няма да се променя видът на провежданата дейност в имота, а само обемът ù. От увеличението на логистичната дейност не се очаква промяна на въздействието върху околните земеделски земи.

 4. Местоположение:
  (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

  Парцелът не попада в и не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони по Натура 2000. Най-близкият до него елемент на Националната екологична мрежа (НЕМ) е защитена зона по Директивата 79/409/EEC за опазване на дивите птици – Оризища Цалапица с код BG0002086, която се намира на около 3,5 км в западна посока. В близост до обекта не се намират обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство

 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
  (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

  За доизграждането и експлоатацията на складовата база не се налага директно черпене
  на природни ресурси. За строителството ще се използват строителни материали от търговската мрежа. Обектът е захранен с питейна вода от обществен ВиК оператор. В базата ще се употребява вода само за битови нужди.

 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

  От дейността на настоящото ИП не се очакват емисии на приоритетни или опасни вещества, които биха имали контакт с водата.

 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

  С увеличаване обема на логистичната дейност в имота се очаква увеличаване на емисиите на изгорели газове от пребиваващите МПС-та

 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

  По време на строителството на обекта се очаква да се образуват строителни отпадъци от следните групи:

  Изкопани земни маси. Отпадъкът ще се образува при оформянето на фундаментите. Една част от земните маси ще се използват за вертикална планировка на площадката. По смисъла на Закона за управление на отпадъците, тези количества земни маси не следва да се считат и управляват като отпадък. Земните маси, които ще използват извън границите на площадката попадат в обхвата на определението за отпадък и ще се управляват като такъв. Те ще бъдат извозвани на депа, определени от Община Елин Пелин.

  Бетон. Отпадъкът ще образува при СМР и включва негодни за употреба бетонови разтвори. Отпадъкът ще се предава приоритетно за рециклиране.

  Пластмаси. Отпадъкът ще се образува при разкрой и монтаж на PVC тръби и други компоненти, изработени от пластмаса. Отпадъкът ще се предава за оползотворяване.

  Различни видове опаковки (пластмасови, хартиени, картонени, от дървесни материали). Ще се образуват от доставка на материали и консумативи и ще се предават за оползотворяване.

  Смесени битови отпадъци. Те ще се образуват от битовата дейност на работниците и ще се извозват от фирма за комунални услуги.

  По време на експлоатацията на обекта се очаква образуването на производствени отпадъци от следните групи:

  Различни видове опаковки (пластмасови, хартиени, картонени, от дървесни материали). Ще се образуват от доставка на материали и консумативи и ще се предават за оползотворяване.

  Отпадъци от КМУ. Отпадъците ще се образуват при почистване на КМУ и ще се предават за изгаряне с оползотворяване на енергията.

  Смесени битови отпадъци. Те ще се образуват от битовата дейност на работниците и ще се извозват от фирма за комунални услуги.

 9. Отпадъчни води:
  (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

  Характерът на дейността на площадката на ИП предполага образуване само на битови отпадъчни води. Както на изградената, така и на новопостроените съгласно ИП сгради, отпадащите битови води от санитарните устройства ще се заустват в уличната канализация. Площадковите дъждовни води ще се заустват в уличната дъждовна канализация след пречистване в КМУ.

 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
  (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Характерът на провежданата и предвидената с ИП дейност в УПИ 033037 не предполага употреба на опасни вещества съгласно приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Прилагам:

 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

Дата: ……………………..

Уведомител: ……………………..

 

ОБЯВА

от ИНТЕЛИНК ГРУП АД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Разширение на складова база в УПИ 033037”, местност „Пръднев кладенец”, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в кметството на с. Бенковски, община Марица, или в РИОСВ-гр. Пловдив, бул. „Марица“ 122.