ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА АД - Пловдив за ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Висшето ръководство на Сиенит Строителна Група АД, си поставя следните дългосрочни и стратегически цели: - съобразно нашите възможности да удовлетворяваме в най-восока степен изискванията и очакванията на нашите клиенти, които смятаме, че са не по-малко важни от законовите изисквания и - постигане на траен икономически просперитет, който да ни осигури стабилност в развитието, като се стремим да спазваме Българското и Европейско законодателство, и като поддържаме управлението качеството на добро ниво, съгласно приложимите стандарти и добри практики;

Осъзнавайки факта, че хората с които работим – нашите сътрудници, са най-важния и ценен ресурс, се стремим да отговоряме на техните потребности като: - не допускаме инциденти и трудови злополуки; - осигуряваме подходящи условия на труд и здравословна работна среда в синхрон с изискванията на закона; - подобряване на условията на труд и създаване на добър микро климат по време на работа; - чрез ефективен мениджмънт да осигуряваме предотвратяване на наранявания, заболявания и други застрашаващи живота и здравето фактори, както и на всичики други сътрудници, които работят на територия под контрола на Сиенит Строителна Група АД; - разясняваме непрекъснато важността от това да осъзнават собствената си отговорност и задължения при опазване на своето здраве и безопасност по време на работа; - мотивираме и отделяме финансови ресурси за обучение и повишаване на квалификацията; Същевременно, осъзнавайки глобалните заплахи от замърсяване на околната среда, ще се старем да дадем своя принос за нейното опазване и със съзнание за отговорността, която носим пред бъдещите поколения, като: - се ангажираме, чрез начина на управление на дейностите, които развива нашата фирма да предотвратяваме и/или намаляваме на замърсяването, следствие строителните дейности и на процесите, на които сме в състояние да влияем; - се стремим да подобряваме продуктите / услугите, които предоставяме, с оглед създаване на такива, оказващи възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда; - ефективно да използваме природните ресурси, особено невъзобновяемите източници на енергия, респективно да използваме алтернативни източници на енергия; - се стремим да сме информирани, да спазваме приложимите законови и други изсквания, отнасящи се до аспектите на околната среда; - повишаваме съзнанието за опазване на ОС на всички наши сътрудници и партньори; Убедени сме, че основен инструмент за прилагане на декларираната политика е документираната и внедрена Интегрирана система за управление, в съответствие с международните стандарти - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Като Изпълнителен Директор на дружеството Декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за: изпълнение на поставените цели и очертаната политика, процесите на управление, както и за непрекъснато подобряване ефикасността на интегрираната система, включително нейните части – СУК, СУОС и СУ ЗБУТ на Сиенит Строителна Група АД;

Изпълнителен Директор: инж. Виолета Кънчева Май 2018 г.

Сиенит Строителна група АД тел.за контакт:032/600160 Мобилен: 0889969734

" />

Дeкларация за политиката по качество, здраве и безопасност, и опазване на околната среда

Дeкларация за политиката по качество, здраве и безопасност, и опазване на околната среда

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО
НА СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА АД – Пловдив
за
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Висшето ръководство на Сиенит Строителна Група АД, си поставя следните дългосрочни и стратегически цели:
– съобразно нашите възможности да удовлетворяваме в най-восока степен изискванията и очакванията на нашите клиенти, които смятаме, че са не по-малко важни от законовите изисквания и
– постигане на траен икономически просперитет, който да ни осигури стабилност в развитието, като се стремим да спазваме Българското и Европейско законодателство, и като поддържаме управлението качеството на добро ниво, съгласно приложимите стандарти и добри практики;

Осъзнавайки факта, че хората с които работим – нашите сътрудници, са най-важния и ценен ресурс, се стремим да отговоряме на техните потребности като:
– не допускаме инциденти и трудови злополуки;
– осигуряваме подходящи условия на труд и здравословна работна среда в синхрон с изискванията на закона;
– подобряване на условията на труд и създаване на добър микро климат по време на работа;
– чрез ефективен мениджмънт да осигуряваме предотвратяване на наранявания, заболявания и други застрашаващи живота и здравето фактори, както и на всичики други сътрудници, които работят на територия под контрола на Сиенит Строителна Група АД;
– разясняваме непрекъснато важността от това да осъзнават собствената си отговорност и задължения при опазване на своето здраве и безопасност по време на работа;
– мотивираме и отделяме финансови ресурси за обучение и повишаване на квалификацията;

Същевременно, осъзнавайки глобалните заплахи от замърсяване на околната среда, ще се старем да дадем своя принос за нейното опазване и със съзнание за отговорността, която носим пред бъдещите поколения, като:
– се ангажираме, чрез начина на управление на дейностите, които развива нашата фирма да предотвратяваме и/или намаляваме на замърсяването, следствие строителните дейности и на процесите, на които сме в състояние да влияем;
– се стремим да подобряваме продуктите / услугите, които предоставяме, с оглед създаване на такива, оказващи възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда;
– ефективно да използваме природните ресурси, особено невъзобновяемите източници на енергия, респективно да използваме алтернативни източници на енергия;
– се стремим да сме информирани, да спазваме приложимите законови и други изсквания, отнасящи се до аспектите на околната среда;
– повишаваме съзнанието за опазване на ОС на всички наши сътрудници и партньори;
Убедени сме, че основен инструмент за прилагане на декларираната политика е документираната и внедрена Интегрирана система за управление, в съответствие с международните стандарти – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Като Изпълнителен Директор на дружеството Декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за: изпълнение на поставените цели и очертаната политика, процесите на управление, както и за непрекъснато подобряване ефикасността на интегрираната система, включително нейните части – СУК, СУОС и СУ ЗБУТ на Сиенит Строителна Група АД;

Изпълнителен Директор: инж. Виолета Кънчева
Май 2018 г.

Сиенит Строителна група АД
тел.за контакт:032/600160
Мобилен: 0889969734