Сиенит Строителна Група ЕАД

Строителни дейности

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТОТО
НА СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА АД - ПЛОВДИВ, ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Висшето ръководство на Сиенит Строителна Група АД, си поставя следните дългосрочни и стратегически цели:

 • съобразно нашите възможности да удовлетворяваме в най-восока степен изискванията и очакванията на нашите клиенти, които смятаме, че са не по-малко важни от законовите изисквания и
 • постигане на траен икономически просперитет, който да ни осигури стабилност в развитието, като се стремим да спазваме Българското и Европейско законодателство, и като поддържаме управлението качеството на добро ниво, съгласно приложимите стандарти и добри практики;

Осъзнавайки факта, че хората с които работим – нашите сътрудници, са най-важния и ценен ресурс, се стремим да отговоряме на техните потребности като:

 • не допускаме инциденти и трудови злополуки;
 • осигуряваме подходящи условия на труд и здравословна работна среда в синхрон с изискванията на закона;
 • подобряваме на условията на труд и създаване на добър микро климат по време на работа;
 • чрез ефективен мениджмънт да осигуряваме предотвратяване на наранявания, заболявания и други застрашаващи живота и здравето фактори, както и на всичики други сътрудници, които работят на територия под контрола на Сиенит Строителна Група ЕАД;
 • разясняваме непрекъснато важността от това да осъзнават собствената си отговорност и задължения при опазване на своето здраве и безопасност по време на работа;
 • мотивираме и отделяме финансови ресурси за обучение и повишаване на квалификацията;

Същевременно, осъзнавайки глобалните заплахи от замърсяване на околната среда, ще се старем да дадем своя принос за нейното опазване и със съзнание за отговорността, която носим пред бъдещите поколения, като:

 • се ангажираме, чрез начина на управление на дейностите, които развива нашата фирма да предотвратяваме и/или намаляваме на замърсяването, следствие строителните дейности и на процесите, на които сме в състояние да влияем;
 • се стремим да подобряваме продуктите / услугите, които предоставяме, с оглед създаване на такива, оказващи възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда;
 • ефективно да използваме природните ресурси, особено невъзобновяемите източници на енергия, респективно да използваме алтернативни източници на енергия;
 • се стремим да сме информирани, да спазваме приложимите законови и други изсквания, отнасящи се до аспектите на околната среда;
 • повишаваме съзнанието за опазване на ОС на всички наши сътрудници и партньори;

Убедени сме, че основен инструмент за прилагане на декларираната политика е документираната и внедрена Интегрирана система за управление, в съответствие с международните стандарти - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Като Изпълнителен Директор на дружеството Декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за: изпълнение на поставените цели и очертаната политика, процесите на управление, както и за непрекъснато подобряване ефикасността на интегрираната система, включително нейните части – СУК, СУОС и СУ ЗБУТ на Сиенит Строителна Група АД;

Изпълнителен Директор: инж. Виолета Кънчева