Sienit

Дeкларация за политиката по качество, здраве и безопасност, и опазване на околната среда

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО
НА СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА АД – Пловдив
за
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Висшето ръководство на Сиенит Строителна Група АД, си поставя следните дългосрочни и стратегически цели:
– съобразно нашите възможности да удовлетворяваме в най-восока степен изискванията и очакванията на нашите клиенти, които смятаме, че са не по-малко важни от законовите изисквания и
– постигане на траен икономически просперитет, който да ни осигури стабилност в развитието, като се стремим да спазваме Българското и Европейско законодателство, и като поддържаме управлението качеството на добро ниво, съгласно приложимите стандарти и добри практики;

Осъзнавайки факта, че хората с които работим – нашите сътрудници, са най-важния и ценен ресурс, се стремим да отговоряме на техните потребности като:
– не допускаме инциденти и трудови злополуки;
– осигуряваме подходящи условия на труд и здравословна работна среда в синхрон с изискванията на закона;
– подобряване на условията на труд и създаване на добър микро климат по време на работа;
– чрез ефективен мениджмънт да осигуряваме предотвратяване на наранявания, заболявания и други застрашаващи живота и здравето фактори, както и на всичики други сътрудници, които работят на територия под контрола на Сиенит Строителна Група АД;
– разясняваме непрекъснато важността от това да осъзнават собствената си отговорност и задължения при опазване на своето здраве и безопасност по време на работа;
– мотивираме и отделяме финансови ресурси за обучение и повишаване на квалификацията;

Същевременно, осъзнавайки глобалните заплахи от замърсяване на околната среда, ще се старем да дадем своя принос за нейното опазване и със съзнание за отговорността, която носим пред бъдещите поколения, като:
– се ангажираме, чрез начина на управление на дейностите, които развива нашата фирма да предотвратяваме и/или намаляваме на замърсяването, следствие строителните дейности и на процесите, на които сме в състояние да влияем;
– се стремим да подобряваме продуктите / услугите, които предоставяме, с оглед създаване на такива, оказващи възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда;
– ефективно да използваме природните ресурси, особено невъзобновяемите източници на енергия, респективно да използваме алтернативни източници на енергия;
– се стремим да сме информирани, да спазваме приложимите законови и други изсквания, отнасящи се до аспектите на околната среда;
– повишаваме съзнанието за опазване на ОС на всички наши сътрудници и партньори;
Убедени сме, че основен инструмент за прилагане на декларираната политика е документираната и внедрена Интегрирана система за управление, в съответствие с международните стандарти – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Като Изпълнителен Директор на дружеството Декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за: изпълнение на поставените цели и очертаната политика, процесите на управление, както и за непрекъснато подобряване ефикасността на интегрираната система, включително нейните части – СУК, СУОС и СУ ЗБУТ на Сиенит Строителна Група АД;

Изпълнителен Директор: инж. Виолета Кънчева
Май 2018 г.

Сиенит Строителна група АД
тел.за контакт:032/600160
Мобилен: 0889969734

Инвестиционно намерение и обява относно: „Разширение на складова база в УПИ 033037”

ДО КМЕТА НА
Община Марица

Копие:
до Населението
на Община Марица

Относно: Уведомление за инвестиционно намерение: „Разширение на складова база в УПИ 033037”, местност „Пръднев кладенец”, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Уважаеми Г-н Кмет,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомявам за инвестиционно намерение на „Разширение на складова база в УПИ 033037”, местност „Пръднев кладенец”, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Приложения:

1. Инвестиционно намерение -1 бр. хартиен носител, 1 бр. електронен носител

2. Обява

С Уважение:

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от ИНТЕРЛИНК ГРУП АД

ЕИК 201336486

Седалище: гр.Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 55

Пълен пощенски адрес: Област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив 4023, ул. „Нестор Абаджиев” № 55

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Здравко Тодоров Линкин

Лице за контакти: Владимир Юриев Иванов, тел: 032/ 600 700

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ИНТЕРЛИНК ГРУП АД
има следното инвестиционно предложение: „Разширение на складова база в УПИ 033037”, местност „Пръднев кладенец”, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението
  (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

  В складовата база в УПИ 033037 с площ 29 434 кв. м., в съответствие с произнасяне на РИОСВ – изх. № 827/16.11.2012 год., е изградено едноетажно складово хале с площ 2973 кв. м. Настоящото ИП предвижда изграждане на още три еднотипни складови сгради, поетапно до 2020-та., 2022-ра и 2024-та година.

 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи
  дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

  Предвижда се всяка от трите новопостроени сгради да бъде с площ от 3964 кв. м., две складови помещения, шест рампи, канцеларии, офиси, битови помещения. В разширената складова база ще се осъществява логистика на промишлени стоки. За целта ще бъде доразвита инфраструктурата на обекта с пропускателен пункт, сграда за охранителен персонал, обслужващ паркинг, санитарен възел за водачи на нощуващи МПС-та.

 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

  С реализацията на ИП няма да се променя видът на провежданата дейност в имота, а само обемът ù. От увеличението на логистичната дейност не се очаква промяна на въздействието върху околните земеделски земи.

 4. Местоположение:
  (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

  Парцелът не попада в и не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони по Натура 2000. Най-близкият до него елемент на Националната екологична мрежа (НЕМ) е защитена зона по Директивата 79/409/EEC за опазване на дивите птици – Оризища Цалапица с код BG0002086, която се намира на около 3,5 км в западна посока. В близост до обекта не се намират обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство

 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
  (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

  За доизграждането и експлоатацията на складовата база не се налага директно черпене
  на природни ресурси. За строителството ще се използват строителни материали от търговската мрежа. Обектът е захранен с питейна вода от обществен ВиК оператор. В базата ще се употребява вода само за битови нужди.

 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

  От дейността на настоящото ИП не се очакват емисии на приоритетни или опасни вещества, които биха имали контакт с водата.

 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

  С увеличаване обема на логистичната дейност в имота се очаква увеличаване на емисиите на изгорели газове от пребиваващите МПС-та

 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

  По време на строителството на обекта се очаква да се образуват строителни отпадъци от следните групи:

  Изкопани земни маси. Отпадъкът ще се образува при оформянето на фундаментите. Една част от земните маси ще се използват за вертикална планировка на площадката. По смисъла на Закона за управление на отпадъците, тези количества земни маси не следва да се считат и управляват като отпадък. Земните маси, които ще използват извън границите на площадката попадат в обхвата на определението за отпадък и ще се управляват като такъв. Те ще бъдат извозвани на депа, определени от Община Елин Пелин.

  Бетон. Отпадъкът ще образува при СМР и включва негодни за употреба бетонови разтвори. Отпадъкът ще се предава приоритетно за рециклиране.

  Пластмаси. Отпадъкът ще се образува при разкрой и монтаж на PVC тръби и други компоненти, изработени от пластмаса. Отпадъкът ще се предава за оползотворяване.

  Различни видове опаковки (пластмасови, хартиени, картонени, от дървесни материали). Ще се образуват от доставка на материали и консумативи и ще се предават за оползотворяване.

  Смесени битови отпадъци. Те ще се образуват от битовата дейност на работниците и ще се извозват от фирма за комунални услуги.

  По време на експлоатацията на обекта се очаква образуването на производствени отпадъци от следните групи:

  Различни видове опаковки (пластмасови, хартиени, картонени, от дървесни материали). Ще се образуват от доставка на материали и консумативи и ще се предават за оползотворяване.

  Отпадъци от КМУ. Отпадъците ще се образуват при почистване на КМУ и ще се предават за изгаряне с оползотворяване на енергията.

  Смесени битови отпадъци. Те ще се образуват от битовата дейност на работниците и ще се извозват от фирма за комунални услуги.

 9. Отпадъчни води:
  (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

  Характерът на дейността на площадката на ИП предполага образуване само на битови отпадъчни води. Както на изградената, така и на новопостроените съгласно ИП сгради, отпадащите битови води от санитарните устройства ще се заустват в уличната канализация. Площадковите дъждовни води ще се заустват в уличната дъждовна канализация след пречистване в КМУ.

 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
  (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Характерът на провежданата и предвидената с ИП дейност в УПИ 033037 не предполага употреба на опасни вещества съгласно приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Прилагам:

 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

Дата: ……………………..

Уведомител: ……………………..

 

ОБЯВА

от ИНТЕЛИНК ГРУП АД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Разширение на складова база в УПИ 033037”, местност „Пръднев кладенец”, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в кметството на с. Бенковски, община Марица, или в РИОСВ-гр. Пловдив, бул. „Марица“ 122.

Китайски компании проявяват интерес към концесиониране на летище Пловдив

Китайски компании проявяват интерес към концесиониране на летище Пловдив и превръщането му в логистичен център за Европа и Азия. Това стана ясно на среща на министъра на икономиката Божидар Лукарски с г-н Чангцинг Джанг от Hainan Longquanren Century Invest and Development Co. Компанията е китайският партньор на „Евро-китайска зона за икономическо развитие“, която е част от Тракия икономическа зона.

Група от китайски компании искат да се включат в изграждането на логистичен и търговски център в Пловдив, където европейски и български продукти ще могат да се представят и изнасят на азиатските пазари, каза г-н Чангцинг Джанг. Също така партньорски шоу-рум центрове могат да бъдат открити в свободните зони в Китай. По думите му китайската държава залага много на бъдещето на електронната търговия, която се очаква да стане най-важният двигател на азиатската икономика. Много често в големите платформи за електронна търговия обаче се предлагат фалшиви европейски продукти, а чрез подобни центрове клиентите ще могат да се уверят в качеството на стоките, обясни г-н Чангцинг Джанг. Според него по този начин ще се избегне голямата верига посредници между европейските и китайските потребители.

В рамките на Евро-китайската зона за икономическо развитие в Пловдив китайската страна има намерение да изгради и зали за провеждане на форуми и срещи, както и евро-азиатски университет.

Г-н Чангцинг Джанг информира министър Лукарски за икономическия план “Нов път на коприната”, лансиран от китайския президент Си Цзинпин на Азиатския икономически форум в Боао, Хайнан в края на миналата седмица. Към плана, целящ да подобри търговските връзки с Европа е учреден фонд от 40 млрд. долара, в който България може да участва с проекти, посочи китайският бизнесмен. На срещата беше договорено китайски инвеститори да посетят България през май, за да се запознаят на място с възможностите за инвестиции у нас.Информацията е от сайта на“Министерство на икономиката„.

Японска фирма, в топ 50 на най-иновативните световни компании, закупи 180 декара в Тракия икономическа зона

Японска фирма, в топ 50 на найиновативните световни компании,
закупи 180 декара в Тракия икономическа зона

Италианският „Ферети Холдинг“ и българският „Сиенит Холдинг“ подписаха споразумение за продажба с японската фирма SMC Industrial Automation на 180 000 кв.м. терен в индустриална зона Марица, Пловдив. Това съобщава в бюлетина си Сдружението на италианските предприемачи Конфиндустрия България /Confindustria Bulgaria/.

Сделката е осъществена от дъщерните фирми в страната – „Сифер“ и SMC Industrial Automation Bulgaria, и от юридическата кантора „Респект консулт“, член на Конфиндустрия България.

Терените, собственост на италианската група, включват площ от 700 000 кв.м с високо ниво на инфраструктура в резултат на осъществените през последните две години инвестиции. Японското дружество SMC Industrial Automation, което е водещ световен доставчик на пневматика, планира реализирането на високотехнологично производство, увеличавайки атрактивността на зоната, в която са ситуирани фирми, като Liebherr, Schneider Electric, Socotab, Mercedes, Linde, Jumbo и Fresh Logic. Индустриална зона „Марица“ е част от „Тракия икономическа зона“ – един от найважните проекти на България, в който до момента са реализирани инвестиции за над 1 милиард евро.

SMC е световен лидер на пазара в индустриалната автоматизация с пневматични и електрически системи с фабрики в 28 страни. Произвежда основно Hi-Tech пневматични системи за контрол с широко приложение. За японската компания работят 1360 опитни инженери, като техническите центрове на фирмата са разположени в Япония, Китай, САЩ и Европа. През 2011 г. списание „Форбс“ класира SMC на 49-то място сред ТОП 100 на най-иновативните компании в света.

Наша икономическа зона предизвика интереса на китайска банка

БАИ представи в Пекин възможностите за инвестиции, земеделие и туризъм в България

Първата в Югоизточна Европа „Евро-китайска зона за икономическо развитие“ /„EuroChinese Economic Development Zone“ – ECEDZ/ бе представена вчера в Пекин. Проектът, който се развива в района на Пловдив, предизвика изключителен интерес на българо-китайския бизнес форум „България: разширявай своя бизнес“, организиран от Българската агенция за инвестиции с подкрепата на ЕС.

На събитието присъстваха финансисти, представители на бизнеса, които дискутираха възможностите за инвестиции и сътрудничество в сферите на транспортната техника и машиностроенето, електрониката и електроинженерството, хранителната промишленост и земеделието, туризма и балнеологията в България. Форумът бе открит от българския посланик в Пекин г-н Пламен Шукюрлиев. Заместник-изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции /БАИ/ Костадин Джатев презентира предимствата на страната – политическа стабилност, стратегическо географско местоположение, съкратени административни процедури, най-атрактивните данъци в ЕС.

Г-н Джатев обяви подкрепата на БАИ за един от най-мащабните инвестиционни проекти на България – „Euro-Chinese Economic Development Zone“, който бе презентиран от инж. Емил Янков. Представители на Export-Import Bank of China, заинтригувани от зоната, решиха да я посетят през декември.

„ECEDZ предоставя добра основа за развитието на икономическите отношенията между Китай и Европа“, коментира г-н Чангцинг Джанг от Hainan Longquanren Century Invest and Development Co., Ltd., китайският партньор на „Евро-китайска зона за икономическо развитие“. Според него причините китайски компании да инвестират в ECEDZ са: местоположението, данъците, приятелските отношенията между България и Китай, културата. „Концепцията за Европейско-китайски логистичен и бизнес център е много атрактивна за бъдещото развитие на бизнеса и може да се осъществи много успешно. В момента за китайските инвеститори е трудно да основат собствена фирма и производство в България, защото не познават пазара. За това идеята е да се навлезе с нови технологии, с един нов логистичен хъб, който да използва модели като О2О и Б2С продажби, които са добре познати в Китай, например, чрез Таобао и Алибаба“, конкретизира г-н Джанг.

Г-н Дзяи Ли, директор на туристическа агенция „Дзяи“ и г-жа Лей Сю, изпълнителен директор на „Tianjin State Farms Agribusiness Group“ посочиха причините да работят в България. Тиенджин Фарм Агробизнес Груп вече инвестира в сферата на земеделието в „Euro-Chinese Economic Development Zone“. Следващият форум от серията „България: разширявай своя бизнес“ ще се проведе на 11 ноември в Шанхай.

Инж. Пламен Панчев: Индустриалната зона пести 25% от първоначалната инвестиция

В обширно интервю за вестник „Капитал Daily“ инж. Пламен Панчев говори за Тракия икономическа зона. Това е най-големият инвестиционен проект в България за момента. Инж. Панчев посочва основните предимства на зоната – оптимизираните разходи, пократките срокове, качеството на изпълнение и добрата комуникация с представителите на местната власт. В интервюто също така е посочен и растящият инвестиционен интерес от Китай и Изтока.

За да прочете цялото интервю www.capital.bg.

Делегацията на австрийския президент посети метростанцията на летището

Делегацията, придружаваща президентът на Австрия Хайнц Фишер, който е на официална визита в България, посети метростанцията на летището. Представители на различни австрийски търговски организации, водени от Карл Хартлеб, зам.-генерален директор на Външно-търговската Стопанската камара в Австрия се запознаха с изграждането на най-големия инфраструктурен обект в България. Те бяха посрещнати официално от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова и управляващия орган, представляващ от директора на Дирекция „Координация на програми и проекти“ на Оперативна програма „Транспорт“ Галина Василева. Изпълнителният директор на Метрополитен ЕАД проф. д-р инж. Стоян Братоев запозна гостите с методите на изпълнение на метрото и представи проекта на метростанцията на летището, която е на 72% готова. Очаква се до края на ноември метростанцията да бъде изцяло покрита, за да може довършителните дейности да продължат при зимни условия.

„Тази метростанцията е специфична, защото тя ще е лицето на града за пристигащите в София българи и чуждестранни туристи“, каза пред журналисти Йорданка Фандъкова. Предвижда се на нея да има 4 живи дървета и статуя на Орфей, както и пространствено архитектурно оформление. Метростанцията е открита с комбинирана стоманобетонна
конструкция. Тя, както и тази преди нея се изпълняват от Обединение „Метро Сифер”, в което влизат „Сиенит“ ООД и „Архитекти Серафимови“.

Участъкът от бул. Цариградско шосе до летище София, който е част от мащабния Проект за разширение на метрото в София, финансиран от ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., се очаква да бъде открит през април 2015 г.

Изпълнителите на метрото откриват изложба

Изпълнителите на метрото откриват изложба, посветена на разширението на І-вия метродиаметър в София. Откриването е утре, 19 юни 2014 от 11.00 часа пред езерото в кв. Дружба. Целта на експозицията е жителите на града да се запознаят подробно с новоизграждащите се в момента 7 метростации по ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: I ДИАМЕТЪР, УЧАСТЪК „БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ (МС 19) – Ж.К ДРУЖБА – ЛЕТИЩЕ СОФИЯ (МС 23)“ и УЧАСТЪК „МЛАДОСТ І (МС 13) – Ж.К МЛАДОСТ ІІІ – МЛАДОСТ ІV (БИЗНЕС ПАРК) (МС 16-І)“, финансирани от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ.

Изложбата включва специално изработени пана – по едно за всяка метростанция с 3D визуализации, показващи как ще изглежда бъдещата станция, нейният архитектурен облик, снимки от различните етапи на строителството до момента, както и подробна информация.

Изложбата ще остане до края на месеца пред общината в кв. Дружба, след което ще бъде преместена в Бизнес парка, а от втората седмица на юли ще бъде разпределена и изложена в последните 2 действащи метростанции в момента – Интер експо център на бул. Цариградско шосе, след която се изграждат 4-те метростанции до летището и тази в ж.к. Младост, чието продължение е Лота до Бизнеспарка, включващ 3 метростанции.

На откриването ще присъстват кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, зам.-кметът по транспорта Любомир Христов, Изпълнителният директор на Метропролитен ЕАД проф. инж. Стоян Братоев, кметът на район Искър Ивайло Цеков.

Фирмите-изпълнители, участващи в изложбата са:

УЧАСТЪК „БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ (МС 19) – Ж.К ДРУЖБА – ЛЕТИЩЕ СОФИЯ (МС 23)“

МЕТРОСТАНЦИЯ 20 – ОБЕДИНЕНИЕ „СТАНИЛОВ МЕТРОПРОЕКТ“ (Станилов ЕООД и Метропроект Прага)

МЕТРОСТАНЦИЯ 21 – ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРО ДРУЖБА” ДЗЗД („Трейс Груп Холд” АД, „Мостконсулт“ ООД, „АР ДЖИ БИ“ ЕООД)

МЕТРОСТАНЦИЯ 22 – ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРОСИЕФЕР“ (Сиенит ООД и Ателие
Серафимови)

МЕТРОСТАНЦИЯ 23 – ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРОСИЕФЕР“ (Сиенит ООД и Ателие Серафимови)

УЧАСТЪК „МЛАДОСТ І (МС 13) – Ж.К МЛАДОСТ ІІІ – МЛАДОСТ ІV (БИЗНЕС ПАРК) (МС 16-І)“

МЕТРОСТАНЦИЯ 14 – ОБЕДИНЕНИЕ МЕТРО БИЛД МЛАДОСТ ДЗЗД („Джи Пи Груп“ ООД, „Станилов“ ЕООД, „Инжинеринг 04“ ЕООД)

МЕТРОСТАНЦИЯ 15 – ОБЕДИНЕНИЕ МЕТРО БИЛД МЛАДОСТ ДЗЗД („Джи Пи Груп“ ООД, „Станилов“ ЕООД, „Инжинеринг 04“ ЕООД)

МЕТРОСТАНЦИЯ 16 – ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОМЕТРО Б.П.“ („Геострой“, „Геотехмин“ и „Метропроект“)

11 нови предприятия се развиват в „Тракия икономическа зона“

Общините Пловдив, Асеновград, Куклен, „Марица“, Родопи“, Първомай и Раковски декларират подкрепа за мащабния проект „Тракия икономическа зона“, пише сайтът Stroitelstvo.info.

„От старта през 1995 г. на първата индустриална зона – „Марица“, досега във всички зони са направени инвестиции за над 1 млрд. евро и са привлечени над 100 инвеститори, от тях 80 чужди, открити са над 12 000 работни места и са изградени 845 000 кв.м индустриални и логистични площи, конкретизира характеристиките на „Тракия икономическа зона“ инж. Пламен Панчев, председател на съвета на директорите на „Сиенит холдинг“ АД и председател на УС на сдружение „Инвестиционна инициатива“ и „Клъстер проектиране и строителство“ – инициатори и организатори на зоната.

Китайци с интерес към “Тракия икономическа зона”

Колко струва и за колко време се изгражда промишлено хале, бизнес сграда, има ли готови производствени, търговски, логистични помещения в “Тракия икономическа зона”? С такива конкретни въпроси членовете на китайска делегация от Шанхай се обърнаха вчера към инж. Пламен Панчев, председател на Съвета на директорите на
“Сиенит холдинг” и на клъстера, който развива мегапроекта “Тракия икономическа зона”, информира вестник „Марица„.

Начело на делегацията бе Джанг Ченянг, заместник-генерален секретар на Шанхайския клон на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия.