Политика на компанията

Политика на компанията

Нашата политика за развитие на СИЕНИТ е със следните приоритети:

 • да удовлетворяваме във възможно най-восока степен изискванията и очакванията на нашите клиенти и партньори, които смятаме, че са не по-малко важни от законовите изисквания;
 • съобразно нашите възможности да постигаме дълготраен икономически просперитет, който да ни осигури устойчивост и стабилност в развитието;
 • като се стремим да спазваме Българското и Европейско законодателство, да поддържаме управлението на качеството на добро ниво, съгласно приложимите стандарти и добрите международни практики;

Дългосрочната ни стратегия за развитие е насочена към управление и изпълнение на проекти, включително в областта на строителството.

Като своя мисия възприемаме социалната отговорност, която имаме към хората, с които работим – нашите сътрудници, и които смятаме, че са най-важният и ценен ресурс за развитието на организацията. Наша основна грижа е да отговоряме на техните потребности като:

 • ефективно управляваме рисковете, свързани с опасностите на работните места недопускане на инциденти и трудови злополуки, заболявания и други застрашаващи живота и здравето фактори, не само на нашите сътрудници, но на всички други сътрудници, които работят на територии под контрола на дружеството;
 • чрез личен пример и мотивация създаваме добър психологически климат и насърчавайки добри практики на комуникация и поведение сред екипите;
 • осигуряваме на ресурси за подходящи и добри условия на труд и здравословна работна среда и микроклимат, съгласно с изискванията на закона;
 • чрез различни форми на обучения и ежедневен контрол да разясняваме важността на това хората да осъзнават своите отговорности и задължения при опазване на собственото си здраве по време на работа, както и това на колегите си;

Същевременно, осъзнавайки глобалните заплахи от замърсяване на природата, ще се стремим да дадем своя принос за нейното опазване и със съзнанието за отговорността, която носим пред бъдещите поколения, като:

 • се ангажираме, чрез начина на управление и контрол на процесите, на които сме в състояние да влияем, да предотвратяваме и/или намаляваме евентуални вредни въздействия върху околната среда, включително замърсявания, следствие строителните и другите дейности;
 • се стремим да подобряваме характеристиките на продуктите и услугите, които предоставяме и предвид целия им жизнен цикъл, с оглед създаване на такива, оказващи възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда;
 • икономично и ефективно да използваме природните ресурси, особено невъзобновяемите източници на енергия, респективно да използваме повече алтернативни източници на енергия;
 • се стремим да сме информирани, за да спазваме стриктно приложимите законови и други изсквания, отнасящи се до аспектите на околната среда;
 • чрез непрестонни разяснения да се опитаме да влияем на поведението в и извън фирмата, на всички наши сътрудници и партньори, в посока опазване на природата;

В изпълнение на поставените цели и очертаната политика разчитаме на системата за управление на всички процеси, която се ангажираме да осигуряваме с необходимите ресурси и възприемаме като средство за постигане на напредък в цялостното ни равитие.